Freska

27 08 2008

Freska v samostanu Davit Gareja, Gruzija

Advertisements